Aktualności

Tarcza Antykryzysowa dla branży jubilerskiej

W związku z trwającą sytuacją gospodarczą w kraju, wywołaną epidemią Covid-19, w imieniu przedsiębiorców działających jako Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich, wnieśliśmy o pilne objęcie rządową pomocą w ramach Tarczy rządowej 6.0 oraz Tarczy Finansowej PFR 2.0 i innych, działalności gospodarczej z następującymi z kodami:

PKD 32.12. Z , PKD 47.77. Z , PKD 47.79. Z , PKD 95.25. Z , PKD 71.20. B

Pomoc w ramach Tarczy rządowej 6.0, Tarczy Finansowej PFR 2.0 i innych miała być skierowana do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które zostały najbardziej dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i ograniczeniami wprowadzonymi z jej powodu. Niestety, pomocą zostały objęte tylko niektóre podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a ich krąg musi się mieścić w ściśle określonym przez ustawodawcę zbiorze kodów PKD.
Wśród tych podmiotów zabrakło przedsiębiorstw skupionych w naszym Stowarzyszeniu. Wnieśliśmy zatem o uzupełnienie przedmiotowego katalogu o wyżej opisane branże.

WNIOSEK – kliknij

W odpowiedzi dostaliśmy drogą elektroniczną pismo z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii tj.

Szanowni Państwo,

dziękujemy za wniosek z dnia 4 lutego 2021 r. skierowany do Pana Premiera Jarosława Gowina oraz za zgłoszone w nim postulaty dotyczące uwzględnienia kodów PKD 32.12.Z, 47.77.Z, 47.79.Z, 95.25.Z oraz 71.20.B na liście warunkującej skorzystanie z pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0 oraz Tarczy Finansowej PFR 2.0. Chcielibyśmy zapewnić, że Rząd na bieżąco monitoruje sytuację na rynku, pozostaje w kontakcie z przedsiębiorcami z różnych branż i analizuje potrzeby w zakresie wprowadzenia dalszych ułatwień dla tych firm, które najmocniej odczuły skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w Polsce.

Od początku pandemii zostały podjęte prace mające na celu przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym. Ich efektem jest szeroki katalog instrumentów wsparcia zawarty w kolejnych ustawach składających się na tzw. tarczę antykryzysową oraz tarczę finansową PFR. Obie Tarcze, zarówno Tarcza Antykryzysowa 6.0, jak i Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, w odróżnieniu od ich wcześniejszych wersji, skierowane są  do firm działających w konkretnych branżach. Z pomocy będą mogli zatem skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną wymienionymi w Programie kodami PKD oraz spełniający warunki uczestnictwa w Programie.

Punktem wyjścia dla prac nad listą kodów były Rozporządzenie Ministra Zdrowia w zakresie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Kody zostały dobrane na podstawie analiz branż szczególnie dotkniętych kryzysem, w odpowiedzi na stanowisko przedsiębiorców wyrażone w konsultacjach oraz w oparciu o doświadczenia wyniesione z realizacji wcześniejszych edycji Tarcz. 

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że dla przedsiębiorców, którzy nie będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach w/w Tarcz, dedykowanych jest  kilkadziesiąt instrumentów, których pełen katalog znajduje się na stronie Internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

 
Wszelkie informacje dotyczące aktualnego wsparcia dla przedsiębiorców znajdują się pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcze-antykryzysowe-aktualne-wsparcie-dla-przedsiebiorcow
 
Jako Ministerstwo staramy się na bieżąco reagować na pojawiające się wyzwania. Szereg zgłoszonych przez przedsiębiorców postulatów zostało już uwzględnionych w ramach kolejnych ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową. Dalsze działanie będą podejmowane na podstawie wniosków z funkcjonowania dotychczas wdrożonych rozwiązań.

Łączę wyrazy szacunku,

Agnieszka Mordyńska

Wydział Współpracy z Inwestorami
Departament Rozwoju Inwestycji
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Agnieszka.Mordynska@mr.gov.pl
www.gov.pl/web/rozwoj